Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací do zábavního centra Chocotopia

Milí návštěvníci,

věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s Vaší registrací k návštěvě zábavního centra CHOCOTOPIA (dále jen „Centrum CHOCOTOPIA“) provozovaného společností Chocolate experience s.r.o., IČO: 06199682, se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278006 (dále jen „Provozovatel“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail gdpr@chocotopia.cz

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

1.1. Registrace návštěvníků Centra CHOCOTOPIA – uzavření a plnění smlouvy o registraci

Osobní údaje zpracováváme primárně za účelem registrace návštěvníků Centra CHOCOTOPIA, kterou provádíme v souladu s naším Návštěvním řádem. Registrace je povinná pro všechny návštěvníky, kteří navštěvují jinou sekci, než volně přístupné části Centra CHOCOTOPIA (kavárna a obchod), a to pro účely zajištění bezpečnosti návštěvníků Centra CHOCOTOPIA, jakož i zajištění bezpečnosti majetku a ochrany práv Provozovatele. Návštěvníci v rámci registrace mj. potvrzují, že se seznámili s Návštěvním řádem a vzhledem k věkovému omezení pro vstup do Centra CHOCOTOPIA potvrzují i svůj věk, kterého je nutné dosáhnout. Registrací dochází k uzavření smlouvy o registraci mezi návštěvníkem a Provozovatelem (dále jen „Smlouva“).

Účastníci se registrují prostřednictvím elektronického formuláře, který je návštěvníkům dostupný u vstupu do Centra CHOCOTOPIA, případně i online na webu www.chocotopia.cz. Za nezletilé návštěvníky provádí registraci dospělá osoba, která nezletilé v Centru CHOCOTOPIA doprovází.

Pro účely registrace návštěvníků a uzavření Smlouvy jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení návštěvníka, a datum narození, kontaktní údaje (e-mail);
 • údaj o vztahu návštěvníka k nezletilým návštěvníkům, které doprovází (zda se jedná o zákonného zástupce, nebo jinou osobu zastupující nezletilého návštěvníka při registraci),
 • údaje o uzavření a dalším plnění Smlouvy,
 • Váš podpis vložený do registračního formuláře (nejedná se o biometrický podpis).

Tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává na základě právního důvodu, kterým je uzavření a plnění Smlouvy s návštěvníkem. Bez jejich poskytnutí nelze uzavřít Smlouvu, a tedy ani umožnit návštěvníkům návštěvu Centra CHOCOTOPIA.

1.2. Plnění právních povinností

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:

 • vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností,
 • archivování.

1.3. Oprávněné zájmy

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, typicky v případě ochrany našich práv v rámci případných právních sporů (ochrana před nároky uplatňovanými návštěvníky vůči nám, nebo naopak možnost domáhat se našich práv vůči návštěvníkům), a to včetně řízení před soudem, nebo v případech kontrol a řízení vedených ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce a další). V takových případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi nebo právními předpisy.

Newslettery: Našim návštěvníkům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon při registraci ke vstupu do Centra CHOCOTOPIA, můžeme zpracovávat tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (zejména informace o nadcházejících akcích pořádaných Provozovatelem). V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. Pokud se nepřejete obchodní sdělení vůbec dostávat, můžete nás kontaktovat na e-mailu uvedeném výše.

Pro marketingové účely (abychom mohli zasílat relevantní obchodní sdělení) zpracováváme i následující údaje: PSČ, obec a stát Vašeho bydliště.

1.4. Zasílání obchodních sdělení (souhlas)

Návštěvníkům, kteří se aktivně přihlásili k odběru newsletteru a za tímto účelem nám poskytli svůj e-mail nebo telefonní číslo, zpracováváme tyto jejich osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či produktech.

V případě, že nechcete tyto newslettery dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma z jejich odběru odhlásit. Způsob, jakým tak lze učinit, bude vždy uveden v rámci takového sdělení; před obdržením prvního newsletteru je možné jejich zasílání odmítnout prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného výše.

2. Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás, našich návštěvníků. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte a které případně vzniknou v rámci plnění Smlouvy. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat (prostřednictvím kontaktního mailu uvedeného výše).

3. Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány primárně v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím elektronického registračního formuláře a interního CRM systému Provozovatele.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromého a osobního života.

Pro účely marketingu (cílení reklamy – abychom Vám mohli přizpůsobovat obchodní sdělení, které Vám zasíláme) dochází k Vašemu profilování, a to na základě údajů o Vašich registracích, nákupech u Provozovatele a čerpání jeho služeb. Jednáme na základě našich oprávněných zájmů (cílení reklamy, zabránění zasílání nerelevantních nebo obtěžujících obchodních sdělení).

Pokud si profilování pro marketingové účely nepřejete, máte právo vznést proti profilování a zpracování údajů pro účely přímého marketingu námitku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Pokud tak učiníte, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Neprovádíme žádné automatizované rozhodování.

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme následující zpracovatele:

 • Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT, The Netherlands (systém „Zoho“ pro správu zákazníků)
 • Špaček Digital, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4; IČ: 05973180
 • SenseZOOM s.r.o., se sídlem Jindřišská 939/20, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČ: 06035469
 • DWORKIN, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 18600; IČ 62956400

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li uvedeno jinak.

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

5. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje, které zpracováváme pro účely Vaší registrace, zpracováváme po dobu trvání Smlouvy. I poté však můžeme zpracovávat osobní údaje, které zpracováváme pro níže stanovené účely:

5.1. Ochrana práv

Osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let, nároky z titulu újmy na zdraví se navíc nepromlčují) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Provozovateli, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám.

V této souvislosti Provozovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, údaje o bydlišti) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o uzavření a plnění Smlouvy (tedy vč. údajů o Vaší návštěvě Centra CHOCOTOPIA).

5.2. Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Příslušné předpisy mohou stanovit lhůty jiné.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví

5.3. Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak Vaše osobní údaje zpracovávané pro tento účel zpracováváme, dokud se neodhlásíte, postupem uvedeným výše.

Pokud Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány na základě souhlasu, není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

6. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

7. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky ochrany, vnitřní směrnice na ochranu osobních údajů.