Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním novinek (newsletterů)

Milí návštěvníci,

společnosti

 • Chocolate experience s.r.o., IČO: 06199682, se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278006 (dále jen „Chocolate Experience“),
 • Musée Grévin Prague s.r.o., IČO: 29128285, se sídlem Celetná 596/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202065 (dále jen „Musée Grévin“),
 • PEKAS – Handmade, s.r.o., IČO: 27080021, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Celetná 557/10, PSČ 11000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94743 (dále jen „PEKAS“)

coby společní správci osobních údajů (dále společně také jako „Správci“) si tímto dovolují informovat, jak zpracovávají osobní údaje v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení Správců osobám, které se k odběru obchodních sdělení přihlásí, a to buďto prostřednictvím webové stránky www.chocotopia.cz (dále jen „Web“), případně jiným způsobem.

Správci si mezi sebou vymezili podíly na odpovědnosti za plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů ve smlouvě, kterou mezi sebou uzavřeli. Dle této smlouvy je Správcem odpovědným v oblasti uplatňování práv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a za poskytování informací o zpracování Vašich osobních údajů, Chocolate Experience. Vaše práva však můžete případně vykonávat u každého ze Správců i vůči každému z nich.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv můžete využít následující kontakt:

 • kontaktní osoba: Adam Foks
 • e-mail: gdpr@chocotopia.cz

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

1.1. Zasílání obchodních sdělení (newslettery)

Na Webu nebo v jiných k tomu určených kanálech se mohou návštěvníci prostřednictvím k tomu určeného formuláře přihlásit k odběru obchodních sdělení (newsletterů) Správců. Obchodní sdělení mohou zahrnovat nabídky zboží a služeb všech Správců.

Obchodní sdělení budeme zasílat osobám, které se aktivně přihlásily k odběru newsletteru, za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, případně dobrovolně i jméno a příjmení, a zároveň vyjádřili prostřednictvím zaškrtnutí příslušného políčka v daném formuláři svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení za podmínek stanovených v tomto dokumentu.

Obchodní sdělení zasíláme, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich zasíláním.

Souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného výše; možnost odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je vždy uvedena i v rámci každého zaslaného obchodního sdělení.

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Bez výše uvedených údajů Vám nemůžeme obchodní sdělení zasílat.

1.2. Oprávněné zájmy Provozovatele

V odůvodněných případech zpracováváme výše uvedené osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky abychom se mohli bránit vůči případným nárokům uplatňovaných Vámi, nebo v rámci soudních řízení nebo jiných řízení před orgány veřejné správy (typicky v případě řízení o stížnostech před Úřadem pro ochranu osobních údajů apod.), kde musíme za účelem ochrany našich práv prokazovat, že jsme při rozesílání obchodních sdělení jednali v souladu s právními předpisy. Za tímto účelem zpracováváme zejména údaje o poskytnutí a případném odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním Vašich identifikačních údajů, pokud jste nám je poskytli, a dále Váš e-mailový kontakt, na který jsme obchodní sdělení zasílali, případně další informace z komunikace s Vámi.

2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Ke zpracování osobních údajů využíváme tyto zpracovatele:

 • Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT, The Netherlands (systém „Zoho“ pro správu zákazníků)
 • Microsoft Corporation, One Microsoe Way, Redmond, WA 98052, U.S.A., hnps:// www.microsoo.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr/solu+ons, hnps://products.office.com/enus/business/office-365-trust-center-security. Může jít o předání do USA dle podmínek tzv. Privacy Shieldu.
 • Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
 • Špaček Digital, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4; IČ: 05973180
 • SenseZOOM s.r.o., se sídlem Jindřišská 939/20, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČ: 06035469
 • DWORKIN, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 18600; IČ 62956400

Osobní údaje mohou být předány organum veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Osobní údaje nejsou předávám mimo EU.

3. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány primárně v elektronické podobě automatizovanými prostředky, zejména v systémech Správců a jednotlivých zpracovatelů viz výše.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Pro účely marketingu (cílení reklamy – abychom Vám mohli přizpůsobovat obchodní sdělení, které Vám zasíláme) dochází k Vašemu profilování, a to na základě údajů o tom, jakým způsobem užíváte Web, na základě Vašich nákupů u jednotlivých Správců nebo čerpání Služeb jednotlivých správců. Jednáme tak v rámci ochrany našich oprávněných zájmů (cílení reklamy, zabránění zasílání nerelevantních nebo obtěžujících obchodních sdělení).

V této souvislosti máte právo vznést proti profilování a zpracování údajů pro účely přímého marketingu námitku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Pokud tak učiníte, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Neprovádíme žádné automatizované rozhodování.

4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete s Vaším souhlasem (tedy pro účely zasílání obchodních sdělení), zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním dalších Vámi poskytnutých údajů. Po odvolání Vašeho souhlasu již Vaše osobní údaje pro účel rozesílání obchodních sdělení nezpracováváme a obchodní sdělení nezasíláme.

Pro účely našich oprávněných zájmů (viz bod 1.2 výše) si však můžeme ponechat Vaše osobní údaje pro účely obrany našich nároků a zájmů v případných soudních nebo jiných řízeních. Konkrétně osobní údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování Vašich stížností a uplatňování práv vůči nám, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti zpracováváme údaje v rozsahu uvedeném v 1.2 tohoto dokumentu.

U osobních údajů, které nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, není možné Váš souhlas se zpracováním odvolat. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je stále nezbytné Vaše osobní údaje zpracovávat.

5. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: antivirové ochrany, firewally, šifrování a autorizační údaje, prostředky fyzické ochrany.