Návštěvní řád zábavního centra Chocotopia

provozovaného společností Chocolate experience s.r.o., IČO: 06199682, se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278006 (dále jen „Provozovatel“)

1. Předmět návštěvního řádu

1.1. Tento Návštěvní řád upravuje práva a povinnosti návštěvníků areálu zábavního centra CHOCOTOPIA provozovaného Provozovatelem na adrese V Oblouku 728, 252 43 Průhonice (dále jen „Centrum CHOCOTOPIA”). Chocotopia je otevřeneá každý den v týdnu, včetně státních svátků. Výjimky, kdy je Chocotopia zavřená, jsou uvedeny na stránkách Chocotopie na adrese: www.chocotopia.cz

1.2. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky vstupující do prostor Centra CHOCOTOPIA, a je nedílnou součástí smlouvy o registraci a poskytování služeb Provozovatele (dále jen „Smlouva o registraci“).

2. Registrace

2.1.        Každý návštěvník Centra CHOCOTOPIA, který chce vstoupit do prostor Centra CHOCOTOPIA, se musí registrovat postupem níže stanoveným. Účelem registrace je zajištění bezpečnosti návštěvníků v Centru CHOCOTOPIA, jakož i bezpečnosti majetku a ochrany práv Provozovatele. Povinnost registrace se nevztahuje na vstup do volně přístupných prostor Centra CHOCOTOPIA (vstup, kavárna a obchod).

2.2. Samostatně se může registrovat osoba starší 15 let. Za mladší osoby, nebo za osoby s omezenou svéprávností, provádí registraci vždy dospělá osoba, která je v Centru CHOCOTOPIA doprovází, v jejich zastoupení.

2.3. Registraci návštěvník provede pomocí elektronického formuláře, a to na registračních stáncích umístěných u vstupu do Centra CHOCOTOPIA, případně online na adrese www.chocotopia.cz. Do příslušného registračního formuláře je třeba uvést veškeré údaje, které jsou označené jako povinné. Veškeré údaje uvedené při registraci musí být aktuální a pravdivé. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud návštěvník uvede nesprávné či nepřesné údaje.

2.4. Při registraci návštěvník potvrdí, že se seznámil s tímto Návštěvním řádem a že s jeho zněním souhlasí, a to zaškrtnutím příslušného checkboxu v rámci registračního formuláře. Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací.

2.5. Registrace je dokončena odesláním registračního formuláře Provozovateli, ke kterému dojde kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Tím je zároveň uzavřena Smlouva o registraci mezi Návštěvníkem a Provozovatelem.

2.6. Po úspěšné registraci bude návštěvníkovi vydáno potvrzení, na jehož základě bude návštěvníkovi umožněn vstup do prostor Centra CHOCOTOPIA.

2.7. Registrační formulář nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel má právo kdykoli přerušit nebo uzavřít registraci, a to i bez předchozího upozornění.

3. Nezletilí návštěvníci

3.1. Nezletilý návštěvník (případně jiná osoba omezená v relevantní oblasti na svéprávnosti) (dále jen „Nezletilý“) musí být při návštěvě Centra CHOCOTOPIA vždy doprovázen svým zákonným zástupcem, vedoucí školní skupiny nebo jinou dospělou a svéprávnou osobou, která převzala odpovědnost za bezpečnost nezletilého návštěvníka (dále souhrnně jen „Odpovědná osoba“).

3.2. Odpovědná osoba se zavazuje zajistit, aby Nezletilí dodržovali Návštěvní řád, pokyny Provozovatele a právní předpisy v rámci návštěvy Centra CHOCOTOPIA. Odpovědná osoba se zavazuje Nezletilé se všemi jejich povinnostmi srozumitelně a včas seznámit.

3.3. Registraci Nezletilého provede Odpovědná osoba, a to v rámci registrace Odpovědné osoby, která Nezletilého doprovází. Odpovědná osoba uvede ve svém registračním formuláři (postup dle článku 2 tohoto Návštěvního řádu) identifikační údaje všech Nezletilých, které doprovází.

3.4. Provedením registrace Nezletilých Odpovědná osoba prohlašuje, že (i) je zákonným zástupcem nezletilých, nebo (ii) jinou osobou oprávněnou právně zastupovat Nezletilého při registraci, případně (iii) je vedoucím školní skupiny a je odpovědná za bezpečnost Nezletilých podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v účinném znění, a má souhlas zákonného zástupce Nezletilého s účastí Nezletilého na aktivitách v Centru CHOCOTOPIA a s tím, aby Nezletilého registrovala, nebo (iv) je jinou osobou, která se souhlasem zákonného zástupce Nezletilého dohlíží na bezpečnost Nezletilého při návštěvě Centra CHOCOTOPIA a je zmocněna k tomu, aby Nezletilého registrovala.

4. Podmínky užívání areálu centra Chocotopia

4.1. Vstup do Centra CHOCOTOPIA je povolen pouze návštěvníkům, kteří se řádně registrovali a mají platnou vstupenku, zakoupenou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele.

4.2. Vstup do Centra CHOCOTOPIA je povolen osobám starším 15 let; mladší osoby nebo osoby omezené ve svéprávnosti musí být v doprovodu Odpovědné osoby.

4.3. Vstup do Centra CHOCOTOPIA je povolen pouze osobám, které jsou k tomu zdravotně způsobilé; Centrum CHOCOTOPIA není vhodné pro…………. Návštěvník svou registrací prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a jeho návštěva Centra CHOCOTOPIA nepředstavuje pro něj ani okolí nebezpečí. Zároveň si je vědom, že nepravdivost takového prohlášení představuje porušení jeho povinností vyplývajících z Návštěvního řádu. V případě Nezletilých toto prohlášení o zdravotní způsobilosti Nezletilých činí na svou odpovědnost Odpovědná osoba.

4.4. Návštěvník je povinen přizpůsobit veškerou aktivitu v Centru CHOCOTOPIA svým schopnostem a zdravotní kondici. V případě jakýchkoli zdravotních nebo jiných potíží bude bezodkladně informovat Provozovatel.

4.5. Návštěvníci jsou povinni při návštěvě Centra CHOCOTOPIA striktně dodržovat veškerá pravidla obsažená v tomto Návštěvním řádu CHOCOTOPIA, jakož i veškeré další pokyny Provozovatele.

4.6. Návštěvníci jsou povinni jednat vždy tak, aby předcházeli vzniku jakékoli majetkové škody nebo nemajetkové újmy.

4.7. Návštěvníci musí být vhodně oblečeni; vstup do Centra CHOCOTOPIA bude odepřen návštěvníkům v nevhodném nebo znečištěném oděvu.

4.8. Svoje osobní věci si návštěvníci musí odkládat na místech k tomu speciálně vymezených a určených Provozovatelem.

4.9. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům i k pracovníkům Provozovatele, a zejména nerušit ostatní návštěvníky při užívání Centra CHOCOTOPIA.

4.10.    Je zakázáno:

 

4.10.1. Vstupovat do Centra CHOCOTOPIA s jakýmikoli nebezpečnými předměty (např. zbraně, nože, výbušné, hořlavé nebo těkavé látky, nebo jakékoli jiné nebezpečné nebo nezákonné předměty nebo látky); dále s objemnými předměty včetně objemných zavazadel nebo předměty vydávajícími hlasitý zvuk;

4.10.2. Vstupovat do Centra CHOCOTOPIA se zvířaty (s výjimkou vodícího nebo asistenčního psa, nebo malých psů nošených v k tomu určeném zavazadle);

4.10.3. Vnášet do Centra CHOCOTOPIA jídlo a pití (s výjimkou toho zakoupeného u Provozovatele); je zakázáno jakékoli potraviny a nápoje konzumovat (s výjimkou případů, kdy je to součástí aktivit v Centru CHOCOTOPIA);

4.10.4. Vstupovat do Centra CHOCOTOPIA pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek;

4.10.5. Nerespektovat pokyny Provozovatele a zveřejněná omezení, zákazy nebo příkazy Provozovatele;

4.10.6. Jakkoli ničit, znečišťovat, poškozovat nebo znehodnocovat prostory a majetek Provozovatele nebo třetích osob a vybavení Centra CHOCOTOPIA;

4.10.7. Běhat nebo se jinak nebezpečně pohybovat a chovat;

4.10.8. Kouřit a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm; to se týká i elektronických cigaret nebo jiných podobných zařízení;

4.10.9. Provozovat bez vědomí a předchozího souhlasu Provozovatele jakoukoli obchodní, reklamní nebo propagační činnost, vybírat peníze, šířit propagační a reklamní materiály, tiskoviny nebo jiné předměty;

4.10.10. Pořizovat audio, vizuální, audiovizuální nebo jiné záznamy v rámci Centra CHOCOTOPIA pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele;

4.10.11. Provozovat činnost turistického průvodce;

4.10.12. Užívat prostory a vybavení Centra CHOCOTOPIA způsoby a k účelům, které nejsou v souladu s jejich účelovým určením, kapacitami a možnostmi.

5. Odpovědnost

5.1. V případě nedodržování povinností stanovených tímto Návštěvním řádem CHOCOTOPIA, pokyny Provozovatele nebo právním řádem návštěvník prohlašuje, že si je vědom s tím spojených rizik – tato zahrnují především možnost vzniku újmy (např. zranění nebo vznik jiné nemajetkové újmy, způsobení majetkové škody apod.). Odpovědná osoba se zavazuje o tomto poučit Nezletilé.

5.2. V případě porušení Návštěvního řádu CHOCOTOPIA a/nebo neuposlechnutí pokynu Provozovatele může být návštěvník Provozovatelem bez dalšího vykázán z prostor centra CHOCOTOPIA. V takovém případě je návštěvník povinen bez zbytečného odkladu opustit Centrum CHOCOTOPIA, a nemá právo na náhradu zaplaceného vstupného, ani jiné nároky vůči Provozovateli vzniklé v této souvislosti. V případě vykázání Odpovědné osoby jsou vykázáni i všichni Nezletilí, které daná Odpovědná osoba doprovází.

5.3. V rozsahu umožněném právními předpisy se návštěvník vzdává práva na náhradu škody způsobené mu Provozovatelem.

5.4. Návštěvník nese plnou odpovědnost za své jednání v Centru CHOCOTOPIA, zejména je povinen nahradit jakoukoli újmu, která by vznikla Provozovateli nebo třetím osobám v důsledku návštěvníkova jednání v rozporu s Návštěvním řádem CHOCOTOPIA, pokyny Provozovatele, nebo právním řádem. V případě Nezletilých na jednání v Centru CHOCOTOPIA dohlíží Odpovědná osoba, která je odpovědná za soulad jednání Nezletilých s Návštěvním řádem, pokyny Provozovatele a právními předpisy. Nezletilí odpovídají za způsobenou újmu v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 20.4. 2020.